Τίτλος Προγράμματος Ημερομηνία - Τίτλος Δημοσίευσης - Σχετικά Αρχεία
  CLLD/LEADER ΕΠΑλΘ 2014-2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (Αριθμ.Πρωτ.: 106/3-9-2021) Κωδικός Πρόσκλησης 63CLLD.7 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5083) στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του ΕΠΑλΘ 2014-2020
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ -ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών CLLD-LEADER ΕΠΑλΘ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δυνητικών Δικαιούχων Προγράμματος CLLD-LEADER ΕΠΑλΘ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόσκλησης CLLD-LEADER ΕΠΑλΘ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD-LEADER ΕΠΑλΘ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ Πρόσκλησης CLLD-LEADER ΕΠΑλΘ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΣΚΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΠΣΚΕ
  ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ήπειρος 2014-2020»
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020»(Αρ. Πρωτ.:98/28.07.2021) Κωδικός Πρόσκλησης: 111/2021 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:5058 με τίτλο «Μονάδα Ενημέρωσης και Υποστήριξης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ – Leader της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόσκλησης ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ Πρόσκλησης ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΟΠΣ
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-2020
CLLD-LEADER ΕΠΑλΘ 2014-2020
Εκπόνηση μελέτης - εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο «Αξιολόγηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020»
Πρόσκληση
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν. ΑΡΤΑΣ Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας της πράξης: "Βελτίωση εγκαταστάσεων του συλλόγου γονέων και φίλων παιδιών με ειδικές ανάγκες Ν. Αρτας"»
Περίληψη Διακήρυξης
  CLLD-LEADER ΕΠΑλΘ 2014-2020 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ πράξεων δημοσίου χαρακτήρα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020»
- Αναβάθμιση αλιευτικού καταφυγίου Πρέβεζας-ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
- Εργασίες καθαρισμού αλιευτικού καταφυγίου Λυγιάς-ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
- Δημιουργία πλατείας στην Τ.Κ. Αμμουδιάς-ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
- Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Δ.Ε. Αμβρακικού-ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
  CLLD-LEADER ΕΠΑλΘ 2014-2020 Αποτελέσματα Αξιολόγησης προτάσεων 1ης πρόσκλησης Δημoσίου Χαρακτήρα των Νομών Πρέβεζας και ¶ρτας
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων
Δημοσιοποίηση προσωρινού πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων
  ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΑΜΙΣΟΣ»28.01.2021 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Ποντιακών φορεσιών, μουσικού και λοιπού εξοπλισμού
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εξωραϊστικού εκπολιτιστικού συλλόγου «Η ΑΜΙΣΟΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣΠρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια επίσημων στολών, μουσικού και λοιπού εξοπλισμού
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύλλογος Φίλων Μουσικής ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-2020Αποφάσεις ένταξης ιδιωτικών επενδύσεων τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού 8,96εκ
Ανακοίνωση - Δελτίο Τύπου
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - Αποφάσεις Ένταξης ιδιωτικών επενδύσεων
Αποφάσεις Ένταξης ιδιωτικών επενδύσεων
Υπόδειγμα ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δικαιούχων Ιδιωτικών Επενδύσεων
  ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ήπειρος 2014-2020»
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020»(Αρ. Πρωτ.:15/02.09.2020) Κωδικός Πρόσκλησης: 101/2020 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4488 με τίτλο «Αναβάθμιση δεξιοτήτων των ανέργων μέσω Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στην περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ του Leader της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόσκλησης ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ
1η Τροποποίηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ Πρόσκλησης ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΟΠΣ
  CLLD-LEADER ΕΠΑλΘ 2014-2020Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εργων Δημοσίου Χαρακτήρα (Αριθμ.Πρωτ.: 583/3-6-2020) Κωδικός Πρόσκλησης 63.1–CLLD.7 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4294) στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του ΕΠΑλΘ 2014-2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόσκλησης Δημοσίων Έργων
3η Τροποποίηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Δημοσίων Έργων
2η Τροποποίηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Δημοσίων Έργων
1η Τροποποίηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Δημοσίων Έργων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ παράτασης εως 6/11/2020 της Πρόσκλησης Δημοσίων Έργων
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ Πρόσκλησης Δημοσίων Έργων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΟΠΣ
  ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΑΜΙΣΟΣ»Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Ποντιακών φορεσιών, μουσικού και λοιπού εξοπλισμού
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εξωραϊστικού εκπολιτιστικού συλλόγου «Η ΑΜΙΣΟΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΑΠρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια παραδοσιακών φορεσιών "ΗΠΕΙΡΟΣ"
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μορφωτικού & πολιτιστικού συλλόγου Πέτα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ "ΑΠΟΛΛΩΝ"Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας μουσικών οργάνων φιλαρμονικής και τεχνική στήριξη έργου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ φιλαρμονικού συλλόγου Θεσπρωτικού «ΑΠΟΛΛΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)Ανακοίνωση Επιτροπής για μια συντονισμένη οικονομική αντίδραση στην έξαρση της νόσου COVID-19
Eνημερωτικό δελτίο Κρατικών Ενισχύσεων ΜοΚΕ-ΚΔΕΟΔ 2/2020
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD LEADER ETANAM AE
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ οριστικού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ οριστικού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων
  ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ «ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ»Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας γυναικείας καραγκούνικης φορεσιάς και σετ ηχητικού συστήματος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ αδελφότητας Ανωγειατών Φιλιππιάδας και περιχώρων «ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣΠρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας παραδοσιακών Ποντιακών φορεσιών και σετ ηχητικού συστήματος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ποντιακού εκπολιτιστικού συλλόγου Νέας Κερασούντας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-2020Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης για ιδιωτικές επενδύσεις του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ των Νομών Πρέβεζας και ¶ρτας
ΕΠΙΣΤΟΛΗ γνωστοποίησης αποτελεσμάτων 1ης Πρόσκλησης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ αξιολόγησης αιτήσεων στήριξης
Οδηγίες Υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ ¨ΤΟ ΓΑΙΤΑΝΑΚΙ¨Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας και αγοράς παραδοσιακών φορεσιών «ΗΠΕΙΡΟΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συλλόγου Γραμμενίτσας ¨ΤΟ ΓΑΙΤΑΝΑΚΙ¨
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ - ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-2020ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την υποβολή προτάσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  CLLD-LEADER, ΤΑΠΤοΚΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Η/Υ και φωτοτυπικού μηχανήματος
9/12/2019 Πρόσκληση προμήθειας Η-Υ και Φωτοτυπικού μηχανήματος
9/12/2019 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ι
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ETANAM (Υπομέτρο 19.2 ΠΑΑ – Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Υπογραφή Συμβάσεων - Υποδείγματα
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-20201η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (Αριθμ.Πρωτ.: 264/26-6-2019)στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER του ΠΑΑ 2014-2020
(Ημ. Έναρξης:2/7/2019 - Ημ. Λήξης:2/12/2019)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Παράταση υποβολής αιτήσεων στήριξης έως 2/12/2019
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ - 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων
Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-2020 Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης πρόσκλησης πράξεων Δημoσίου Χαρακτήρα των Νομών Πρέβεζας και ¶ρτας
Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης πρόσκλησης πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Οδηγίες Υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-2020 Ενημερωτικές εκδηλώσεις 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 19.2 για υποβολή Προτάσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα
ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
26/06/2019 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - Φιλιππιάδα 19:00μμ
21/06/2019 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - Κομπότι (Δ. Νικ. Σκουφά) 11:30πμ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ στην περιοχή του ΜΥΘΙΚΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑΠρακτικά Ημερίδας - Παρουσίασης του Προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ στην περιοχή του ΜΥΘΙΚΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑ»
ΝΕΑ- Πρόσκληση Συνάντησης 15/03/2019
Πρακτικά ημερίδας 15/01/2019
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-20208-2-2019 -- 1η τροποποίηση της Υ.Α. 13215/30-11-2017(B΄4285): Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων
1η τροποποίηση της Υ.Α. 13215/30-11-2017(B΄4285)
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-202015/11/2018 - Υποβληθείσες αιτήσεις στήριξης 1ης Πρόσκλησης (M2953931) για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα
Δελτίο Τύπου
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-20201η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εργων Δημοσίου Χαρακτήρα (Αριθμ.Πρωτ.: 87/3-5-2018) Κωδικός Πρόσκλησης M2953931 στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER του ΠΑΑ 2014-2020
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 1η Τροποποίηση Οδηγού Διοικητικού Ελέγχου Αιτημάτων στήριξης 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Δημοσίου Χαρακτήρα Μέτρο 19.2 του Τοπικού Προγράμματος)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ επί της Ισοβαθμίας προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δράση 19.2.4 & 19.2.5 για Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΠΣΑΑ (Αίτηση Στήριξης-Video)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΟΠΣΑΑ
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-2020 Συνάντηση ενημέρωσης και παρουσίασης της μεθοδολογίας υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19.2, Υπομέτρο 19.2.4 & 19.2.5 για υποβολή Προτάσεων από Φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικούς Συλλογικούς Φορείς (Πολιτιστικούς, κ.α.)
10/05/2018 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΔΙΑΣΕΛΛΟ
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-2020Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020
22/02/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΜΕ 2018
22/02/2018 ΕΤΑΝΑΜ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΜΕ_2018
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-2020 Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων - ΠΑΑ 2014-2020
Περιγραφή Δράσεων Τοπικού Προγράμματος
  27η AGROTICA Ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 και του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου – Θεσ/νίκη, 1-4 Φεβρουαρίου 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟ 2 2 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠ 3 2 2018
  Ολοκλήρωση συνεχιζόμενων πράξεων Aξονα 3 και 4 Επείγουσα ενημέρωση σχετικά με την ολοκλήρωση συνεχιζόμενων πράξεων του Αξονα 3 κ 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο ΠΑΑ 2014 – 2020
Επείγουσα Ενημέρωση - Καταληκτική ημερομηνία 29-06-2018
  Ερωτηματολόγιο για την ομάδα ΜΜΕ Ερωτηματολόγιο για την ομάδα μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σχετικά με την επανεξέταση της σύστασης 2003361ΕΚ (ορισμός των ΜΜΕ)
Ερωτηματολόγιο ΜΜΕ
  ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΠΤοΚ Περιφέρειας Ηπείρου / Διαβούλευση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤοΚ)
Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση ΤΑΠΤοΚ
Νεο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ Περιφέρειας Ηπείρου - Διαβούλευση
Πρόσκληση ΤΑΠΤοΚ
Ενημερωτικό Έντυπο ΤΑΠΤοΚ
Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΤΑΠΤοΚ